next up previous contents
Next: Tartalomjegyzék Up: index Previous: index   Tartalomjegyzék

Köszönetnyilvánítás


Ezúton is szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Freud Róbert tanár úrnak, aki több mint négy éven keresztül folyamatosan támogatta munkámat. Célt és irányokat megszabó tanácsai, állandó biztatása és ezernyi segítő, kiegészítő közreműködése nélkül sem a pub-likációk, sem ez a dolgozat nem jöhetett volna létre. Különösen hálás vagyok azért a sok-sok beszélgetésért, matematizálásért, amely egyetemista éveim óta formálta tanári szemléletemet és mély humánumáért, amely a legnehezebb helyzeteken is átsegített.

Köszönettel tartozom feleségemnek és szüleimnek, akik türelmükkel és a nyugodt háttér biztosításával segítették munkámat.

Tanártársaim és barátaim támogatását is végig érezhettem. Név szerint is szeretném megköszönni Oros Imre és Székely Péter kollégáimnak a TEX megismeréséhez, a felmerült technikai nehézségek megoldá-sához nyújtott önzetlen segítséget.Kiss Gézaroot 2004-12-04