next up previous contents
Next: Az extremális Frobenius-probléma Up: A pénzváltási probléma az Previous: A nem felírható számok   Tartalomjegyzék

Ízelítő az extremális Frobenius-problémából


Az előzőekben láttuk, hogy $ G(a_1, a_2, \ldots ,a_n)$ meghatározása sok esetben szinte megoldhatatlan feladatnak mutatkozik. Talán éppen ez az oka, hogy számos, elsősorban felső becslés ismert, amelyek a legkülönfélébb specializáló feltételek mellett adnak korlátot a legnagyobb nem felírható számra. Az egyik első ilyen becslést ERDŐS és GRAHAM [6] adták 1972-ben a Kneser-tételt felhasználva:

$\displaystyle G(a_1, a_2, \ldots , a_n) \le 2a_{n-1}
\left\lfloor \frac {a_n}{n}\right\rfloor-a_n.$

Valószínűleg a becslések adták az ötletet annak a vizsgálatához, hogy adott korlátig választva rögzített darabszámú $ a_i$-t, mely esetben lesz maximális a nem felírható legnagyobb szám. Erre vonatkozik a $ g(n, t)$ jelölés:

$\displaystyle g(n, t)= \max$    $\displaystyle G(a_1, a_2, \ldots , a_n),$

ahol mindegyik $ a_i$ legfeljebb $ t$ és legnagyobb közös osztójuk $ 1$. Az egy-szerűbb kezelhetőség miatt az $ \{a_1, a_2, \ldots , a_n \}$ halmazt a továbbiakban sokszor $ A$-val, az $ A$ elemeivel felírható természetes számok halmazát $ S(A)$-val jelöljük.

Ezt követően a sok további értékes becslés közül DIXMIER [4, Thm.3] tételét szeretném kiemelni, amely ugyancsak felhasználja a Kneser-tételt.

$\displaystyle g(n, t) \le (v-1)(t-r-1)-1,$    ahol $\displaystyle t-1=v(n-1)-r$    és $\displaystyle 0 \le r < n-1.$ (2.3.1)

Most néhány speciális esetben határozzuk meg $ g(n, t)$-t. Az alábbi feladat megoldása azonnal adódik a 3. feladatból.

FELADAT 11   Legyen $ t>2$ pozitív egész szám. Ekkor

$\displaystyle g(2, t)=(t-1)(t-2)-1.$

DIXMIER előbbi tételének alkalmazásával megoldhatók az $ n=3$ és $ n=4$ esetek is. A $ g(3, t)$ értékét LEWIN [20] már 20 évvel korábban kiszámította:

$\displaystyle g(3, t)=\left\lfloor\frac{1}{2}(t-2)^2\right\rfloor-1.$

A ,,túl sok" érme irányából sűrűségi megfontolásokkal közelítette meg a problémát NAGATA és MATSUMURA [21]. Tételük a $ k$-ra vonatkozó teljes indukcióval is bizonyítható.

FELADAT 12   Legyenek $ n$ és $ k$ pozitív egészek, $ k \le n-1.$ Ekkor

$\displaystyle g(n, n+k)= 2k-1.$

Ezt az eredményt fejlesztette tovább ERDŐS [5] egy kitűzött feladatában:

FELADAT 13   Ha $ n > 2$, akkor

$\displaystyle g(n, 2n)=2n+1,
\indent g(n,2n+1)=\left\{ \begin{gathered}2n+5, \...
...{3};\\
2n+3, \text{ ha } n \equiv 2 \pmod{3}. \end{gathered} \text{ } \right. $

Az első, kevésbé összetett állítás igazolása a nehezebb tételek bizonyítási módszereibe is betekintést enged. Először azt látjuk be, hogy minden lehetséges $ A$ halmazra

$\displaystyle G(A) \le 2n+1.$

Legyen $ a_n=2n,$ hiszen ellenkező esetben a 12. feladat alapján

$\displaystyle G(A) \le 2(n-1)-1=2n-3.$

Ha a $ 2n+1$ két $ A$-beli összege, akkor hozzávehetjük az $ A$-hoz.

$\displaystyle G(A')=G(A \cup \{2n+1\}) \le 2(n+1)-3=2n-1.$

A továbbiakban feltehetjük, hogy $ 2n+1\not=a_i+a_j.$

Eszerint $ L$ és $ 2n+1-L$ közül legfeljebb az egyik van $ A$-ban, de az elemek száma éppen $ n$, így pontosan az egyik van $ A$-ban.

Tegyük fel először, hogy $ a_{n-1}=2n-1$. Ekkor az előbbiek miatt $ 2 \not\in A.$ Legyen $ r>2$ a legkisebb $ A$-beli elem. Így

$\displaystyle 2n, 2n-1, \ldots , 2n+1-(r-1)=2n-r+2 \in A.$

Ezekhez az $ r$-et hozzáadva,

$\displaystyle 2n-r+2+r=2n+2 \in S(A)$    és $\displaystyle 2n+1-(r-2)+r=2n+3 \in S(A).$

Hozzávéve ezt a két számot $ A$-hoz kapunk egy $ n+2$ elemű $ A'$ halmazt, amelyre

$\displaystyle G(A') \le g(n+2, n+2+n+1)=2(n+1)-1=2n+1.$

Feltehetjük tehát ezután, hogy $ a_{n-1}<2n-1$, azaz $ 2 \in A$ és így minden páros szám $ S(A)$-ban van. A legkisebb páratlan $ A$-beli számhoz (ilyen biztosan van, hiszen az elemek relatív prímek) hozzádva a $ 2$-t minden ennél az elemnél nagyobb páratlan számhoz is eljuthatunk. Ezzel igazoltuk, hogy minden lehetséges $ A$ halmazra

$\displaystyle G(A) \le 2n+1,$    azaz $\displaystyle g(n, 2n) \le 2n+1.$

Meg kell még mutatni, hogy van olyan $ A$, amelyre az egyenlőség teljesül. Legyen $ A=\{n+1, n+2, \ldots , 2n\}.$ Látható, hogy $ 2(n+1)$ és minden ennél nagyobb szám $ S(A)$-ban van, így

$\displaystyle G(A)=2n+1.$    $\displaystyle \blacksquare$

A fenti gondolatmenet jelentős kiterjesztésével ERDŐS és GRAHAM [6] igazolták, hogy rögzített $ k$-ra, ha az $ n$ elegendően nagy
$ (n \ge 9k^2+15k+2),$ akkor

$\displaystyle g(n, 2n+k)= \left\{ \begin{gathered}2n+4k+1,\text{ } \text{ ha } ...
...1, \text{ }\text{ ha } n-k \equiv 1 \pmod{3}. \end{gathered} \right.\tag{2.3.2}$

Bizonyításuk összetett, de az egyszerűbb rész egy-egy olyan $ A$ kons-trukciója, amellyel az egyenlőség teljesül.

FELADAT 14   Legyenek $ n$ és $ k$ pozitív egészek $ (n \ge 9k^2+15k+2).$ Adjunk meg olyan $ n$ elemű $ A$ halmazt, amelyre teljesül, hogy elemei legnagyobb közös osztója $ 1$, mindannyian kisebbek, mint $ 2n+k+1$ és

$\displaystyle G(A)= \left\{ \begin{gathered}2n+4k+1, \text{ ha } n-k \not \equi...
...pmod{3};\\
2n+4k-1, \text{ ha } n-k \equiv 1 \pmod{3}. \end{gathered} \right.
$

Legyen elsőként $ n-k \equiv 1 \pmod {3}.$ Írjuk az $ n$-et $ n=3m+k+1$ alakban és legyen $ A$ a következő:

$\displaystyle A=\bigcup\limits_{i=1}^{2m+k} \{3i\}\cup
\bigcup \limits_{j=1}^{m+1}\{6m+3k+5-3j\}.$

$ S(A)$ legkisebb eleme, amely $ 1$-gyel kongruens modulo $ 3$:

$\displaystyle 2(3m+3k+2)=6m+6k+4.$

Ennek megfelelően

$\displaystyle 6m+6k+1=2n+4k-1 \not \in S(A).$

Legyen most $ n-k \equiv 2 \pmod {3}.$ Írjuk az $ n$-et $ n=3m+k+2$ alakban és legyen az $ A$ halmaz:

$\displaystyle A=\bigcup\limits_{i=1}^{2m+k+1} \{3i\}\cup
\bigcup \limits_{j=1}^{m+1}\{6m+3k+7-3j\}.$

Az $ S(A)$ legkisebb eleme, amely $ 2$-vel kongruens modulo $ 3$ a

$\displaystyle 2(3m+3k+4)=6m+6k+8=2n+4k+4.$

A harmadik esetben ugyanilyen elven tudunk megadni megfelelő hal-mazt.  $ \blacksquare $

$ g(n, t)$ meghatározása szintén igen sok esetben megoldatlan prob-léma. LEV [19] megmutatta, hogy ERDŐS és GRAHAM (2.3.2) eredménye kiterjeszthető $ t \le 3n-2$-ig. E dolgozat szerzője [17]-ben igazolta, hogy a (2.3.1)-ben megadott becslés a DIXMIER által nem említett további esetekben is pontos. Nevezetesen, ha $ 2 \le d < n, \newline 0 \le k \le n-d,$ akkor $ n-k \equiv 0$    vagy$ -1
\pmod {d+1}$ esetén

$\displaystyle g(n, dn+k)=d(d-1)n+2dk+d^2-d-1.\tag{2.3.3}$

A legnagyobb nem felírható számot adó konstrukciók itt is ,,két elem által'' generáltak.

Az extremális Frobenius-probléma egy másik kérdése: hogyan kell választanunk $ n$ darab különböző címletet $ t$-ig, hogy a nem felírható számok száma maximális legyen. ERDŐS és GRAHAM azt sejtette, hogy akkor lesz a legtöbb a nem felírható szám, amikor az elemeket szomszédosaknak választjuk [7, 86. oldal]. A sejtés DIXMIER egyik tételének [4, Thm.2] felhasználásával igazolható. További kisebb számolással az is kideríthető, hogy a (2.3.3) bizonyításához megadott halmazok esetében, bár a legnagyobb nem felírható szám jóval nagyobb, a nem felírhatók száma a 15. feladatban szereplő szomszédosakkal mégis megegyező [17]. Számoljuk ki, hogy mennyi ebben az esetben ez a szám! (Ez tulajdonképpen a 9. feladat speciális esete, az alábbi képlet az ottaniból is levezethető, de itt egyszerűbben is eljárhatunk, és ezt mutatjuk be most.)

FELADAT 15   Legyenek $ n$ és $ t$ egészek, $ 1 < n \le t,$ továbbá
$ t=q(n-1)+r,$ ahol $ 1 \le r \le n-1.$ Ekkor

$\displaystyle N(t-n+1,t-n+2, \dots , t)=\frac {(t-n+r-1)q} {2}.$

Mivel $ a_i=t-n+i$ szomszédos egész számok, ezért a

$\displaystyle J_m=[m(t-n+1), mt]$

intervallumban található egészek mind előállíthatók, ha $ m=1, 2, \dots.$ A nem felírható számok a $ J_1$ intervallum előtt, a $ J_1$ és $ J_2$ között, ..., $ J_{m-1}$ és $ J_m$ között helyezkednek el, amíg ezek az intervallumok diszjunktak, azaz $ (m-1)t<m(t-n+1),$ vagy, ami ezzel ekvivalens $ m(n-1) < t.$ Az utolsó ilyen érték az $ m=q.$ Így azoknak a számoknak a száma, amelyek nem írhatók fel:

$\displaystyle \sum _{m=1}^q [m(t-n+1)-(m-1)t-1]=\sum _{m=1}^q (t-mn+m-1)=
$

$\displaystyle =qt-\frac {q(q+1)} {2}(n-1)-q=\frac {q}{2}[2t-(q+1)(n-1)-2]=
$

$\displaystyle =\frac{q}{2}[t+q(n-1)+r-(q+1)(n-1)-2]=\frac {(t-n+r-1)q}{2}.$     $\displaystyle \blacksquare$

A fenti összeállításban szereplő feladatok mindegyike megfelelő elő-készítés után a középiskolai tanítás során is tárgyalható.


SYLVESTER 1884-ben megjelent, kiindulásnak tekinthető első közlésétől [30], ahol egyszerű eszközökkel tárgyalja a kétismeretlenes esetet, egy teljes évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a problémakör előforduljon a versenyeken (1. és 2. feladat), majd hamarosan egy iskolai feladatgyűjteményben (Bergengóc példatár: 152. és 158. feladat)[8], és így reményeink szerint a későbbiekben rendszeresen a matematika iránt érdeklődő tanulóknál a különféle foglalkozásokon is.next up previous contents
Next: Az extremális Frobenius-probléma Up: A pénzváltási probléma az Previous: A nem felírható számok   Tartalomjegyzék
root 2004-12-04